Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre v/ leder Arild Jan Holmen:

Det er kjent at regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil legge fram en stortingsmelding – en kvotemelding – om fiskerinæringa. Dette ble besluttet i Hurdalserklæringen etter stortingsvalget for vel to år siden. Det kan være rasjonelle grunner til at meldingen er satt på vent, og behøver ikke å være avgjørende. Innholdet er viktigere enn tidspunktet. Det ble imidlertid invitert til en høring i fjor sommer, og Norges Fiskarlag avga for eksempel en uttalelse om sentrale temaer i meldingen allerede i oktober 2022. Den siste kvotemeldingen var St.m nr 32 (2018/19) Et kvotesystem for økt verdiskapning, framlagt av den forrige regjeringen.

Det er forståelig at enhver regjering ønsker å ha innflytelse på fiskeripolitikken. Det ideelle bør imidlertid være å unngå ytterliggående løsninger, og heller søke et bredest mulig politisk forlik når den nye stortingsmeldingen skal behandles i Stortinget. Stabilitet er viktigere enn politiske omkamper etter hvert regjeringsskifte.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre har drøftet dette temaet med Venstres medlem i næringskomiteèn på Stortinget, representanten Alfred Bjørlo. Venstre på Stortinget vil bidra til å sikre et politisk forlik om framtidige veivalg for fiskerinæringa.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre ser derfor fram til at den kommende stortingsmeldingen vil sikre bred politisk enighet med forutsigbarhet og stabile rammevilkår både for etablerte enefiskere og fiskebåtrederier, og samtidig legge forholdene til rette for rekruttering i norsk fiskerinæring.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen,

leder.